Algemene Voorwaarden My Beautiful Present

Als wij gaan samenwerken ga ik er vanuit dat juridische regels niet nodig zijn. Maar om toch wat vast te leggen onderstaand enkele voorwaarden voor onze samenwerking.


 

 

1. Begrippen

 1. Opdrachtnemer: My Beautiful Present - Tamara Tunderman
 2. Opdrachtgever: Klant, die de contractuele wederpartij van de opdrachtnemer
 3. Diensten en dienstverlening: het aanbieden van (online) coaching en events
 4. Producten: de (online) producten te koop in de webwinkel
 5. Overeenkomst: de overeengekomen dienstverlening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Alle afspraken die, zowel (digitaal)schriftelijk als mondeling, gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. 
 6. Voorstel: een omschrijving van de dienstverlening inclusief een prijsvermelding (excl. btw, aparte btw vermelding)
 7. Aankoop: de aankoop van de (online) producten gekocht in de webwinkel

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge en schriftelijke) offertes, opdrachten,  overeenkomsten en aankopen.
 2. Door het verstrekken van een opdracht of kopen van enige dienst of product aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. 
 4. Indien andere algemene voorwaarden gewenst zijn kan dit alleen als dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen. 
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘ter goeder trouw’.

3. Tot stand komen overeenkomst

 1. Opdrachtnemer maakt (op basis van de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt) een compleet en juist voorstel dat de te verlenen diensten omschrijft inclusief een prijs. De opdrachtgever kan hier indien nodig, direct, aanvulling of wijziging op doorgeven. 
 2. De overeenkomst komt tot stand, nadat het voorstel door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan het voorstel worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Facturatie en betaling dienstverlening

 1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling plaats vóór aanvang van de overeengekomen dienstverlening, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. 
 2. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
 3. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit voor aanvang van de overeenkomst schriftelijk is overeengekomen. 
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

5. Wijziging overeenkomst

 1. Indien de omvang van de dienstverlening na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, spreken de opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk zo snel mogelijk de opties om de opdracht aan te passen. 
 2. Indien er extra kosten met de later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen mee gemoeid zijn, komt er een aanvullend voorstel (dienstverlening, prijs en eventueel planning) gemaakt. 

6.  Annulering door opdrachtgever voorafgaand aan de dienstverlening

 1. Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door My Beautiful Present.
 2. Bij annulering of opzegging is opdrachtnemer niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen, volgens de in punt 3 en 4 genoemde voorwaarden.
 3. Annulering voor eenmalige sessies / events:
  a. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
  b. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.
 4. Annulering voor langlopende programma’s:
  a. Binnen 2 weken voor de start bedragen de kosten 50% van het totale factuurbedrag.
  b. Binnen 48 uur voor de start bedragen de kosten 100% van het totale factuurbedrag.

7. Annulering door opdrachtnemer voorafgaand aan de dienstverlening

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving (events)’ deze te annuleren.
 2. Wanneer opdrachtnemer tot annulering overgaat, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld
 3. Opdrachtnemer zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. 
 4. Bij annulering door opdrachtnemer, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft de opdrachtgever recht op restitutie. Het factuurbedrag, eventueel met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk, wordt dan gerestitueerd.

8. Uitvoering van de dienstverlening 

 1. De opdrachtnemer verplicht zich om de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De opdrachtgever spant zich naar beste vermogen in om het resultaat te bereiken dat met de overeenkomst wordt beoogd.
 2. Is de opdrachtgever niet tevreden wordt dit zo snel mogelijk, direct, aangegeven zodat beide partijen gezamenlijk een pasende oplossing kunnen vinden. 

9. Onmogelijkheid tot uitvoering van de dienstverlening

 1. De opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of gelijkwaardige vervanging te sturen, indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende ernstige omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen, alsmede bij ziekte die hem de uitvoering van de benodigde werkzaamheden belet. Beide partijen bepalen gezamenlijk de gewenste oplossing.
 2. Indien de nakoming door de opdrachtnemer blijvend onmogelijk wordt, kan voor dat deel dat nog niet is nagekomen teruggave van het reeds betaalde factuurbedrag worden gevraagd. 
 3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de gesloten overeenkomst voldoet, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De opdrachtgever wordt hier direct van op de hoogte gesteld. Er vindt geen restitutie plaats. De opdrachtnemer heeft in die gevallen voorts het recht om onmiddellijk voldoening te vorderen van wat haar toekomt (factuurbedrag en geleden schade).

10. Aankoop van een (online) product via de webwinkel

 1. Er is er geen restitutie mogelijk van e-books die al zijn gedownload en betaald.
 2. Als er iets mis is met het gedownloade e-book of als je vragen hebt, neem dan contact op via hello@mybeautifulpresent.com

11.Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtnemer behoudt altijd alle rechten op door haar gemaakte E-books, presentaties, plannen, offertes, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na totstandkoming van de overeenkomst nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtnemer.
 2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid anders dan voor persoonlijk gebruik door de opdrachtnemer binnen het kader van zijn persoonlijke leerdoelen.
 3. Publiekelijk gebruik van genoemde zaken mag enkel en alleen met schriftelijke toestemming van My Beautiful Present. 

11. Geheimhouding vertrouwelijke informatie

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

12. Persoonsgegevens

 1. My Beautiful Present behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet-en regelgeving. Zie hiervoor het Privacy Statement.

13. Klachten

 1. De opdrachtgever dient een klacht schriftelijk en zo spoedig mogelijk in, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht 
 2. Opdrachtnemer reageert binnen twee weken op de ingediende klacht.

14. Geschillen

 1. Op alle verrichte handelingen is het Nederlandse recht van toepassing en is ook bij internationale transacties de Nederlandse rechter bevoegd.
 2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

15.  Vindplaats en Wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.mybeautifulpresent.com of worden op verzoek via e-mail aangevraagd, hello@mybeautifulpresent.com.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Vragen?

Voor vragen over de Algemene Voorwaarden kun je altijd contact opnemen via hello@mybeautifulpresent.com